Vážení sběratelé, milovníci historie a čtenáři, zmíněná pamětní medaile byla zavedena po porážce rakouské Severní armády vedené polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem, dne 3. července 1866 po památné bitvě u Hradce Králové.

Poražené Rakousko nemělo sice zájem, na rozdíl od vítězného Pruska, na vydání pamětní medaile. Přesto však ještě v roce 1866 císař vydal dokonce dvě medaile. První byla tzv. stříbrná medaile pro tyrolské zemské obránce.

Druhá medaile, která dostala označení Pražská medaile pro měšťanské ozbrojené sbory z roku 1866 („Die Prager Burgerwehr Medaille fur das Jahr 1866“), byla založená dne 25. října 1866 a byla udělena, jak je z názvu patrné, příslušníkům tří pražských sborů.

Důvodem císařova rozhodnutí byla skutečnost, že se Praha stala místem závěrečných mírových jednání. Vzhledem k faktu, že většina císařských orgánů před pruskými vojsky uprchla či byla evakuována, byla veškerá exekutivní moc převedena na primátora Dr. Bělského a městskou radu. Pro udržení pořádku mělo vedení města k dispozici tři ozbrojené měšťanské sbory, a to rotu ostrostřelců, městskou gardu a na rychlo sestavený občanský policejní sbor.

Vídeňská státní mincovna použila pro lícovou stranu Tautehaynovu předlohu tyrolské medaile. Pamětní medaile pro pražské ozbrojené sbory byla kruhová o průměru přibližně 31 milimetrů, resp. hmotnosti cca 14 gramů a ražena byla ze stříbra. Na jejím líci byl portrét císaře s opisem FRANZ JOSEPH I. KAISER VON OESTERREICH (František Josef I. císař rakouský). Na rubové straně medaile uprostřed dubového věnce se pak nacházel letopočet 1866.

Tato medaile byla nošena na trojúhelníkové náprsní stuze široké 38 až 40 milimetrů napůl bílé a napůl červené. V odborné literatuře se uvádí i nošení na stuhách průvlečných, širokých pouhých 38 mm. Celkem bylo uděleno 1 088 kusů této medaile.

Prameny:

KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a vyznamenání habsburské monarchie. Praha: Elka Press, 2006. s. 248 až 25.

https://www.armedconflicts.com/Prager-Buergerwehr-Medaille-1866-t80411.

 

Mgr. Petr Jezdinský, člen týmu JURIS REAL Gallery, spol. s r. o.